Digitalisering verandert de regels van het concurrentiespel